SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce

 04.05.2023

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 13 odst.4 písm. a) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce, ktoré sa uskutoční

dňa 05.05.2023  (piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

         

Program:

1.   Otvorenie

2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

4.   Návrh na odpredaj verejnej kanalizácie a ČOV do správy VVS a. s., Košice

5.   Návrh na opravu budovy služieb č. 116 (obchod, pohostinstvo)

6.   Rôzne

7.   Diskusia

8.   Záver

 Václav    H u d á k

 starosta obceZoznam aktualít: