SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Základná škola

http://zakladna-skola-bartosovce.webnode.sk/

História a súčasnosť ZŠ Bartošovce. Prvé zmienky o existencii školy v obci Bartošovce pochádzajú zo 17. storočia. Ďalšie záznamy o škole sú z roku 1919 ako o Národnej škole a neskôr o Základnej deväťročnej škole. História školy je sčasti zachytená v obecnej aj v školskej kronike, ktorá je písaná od školského roku 1964/1965.
Počas existencie školy sa v jej vedení vystriedalo niekoľko riaditeľov (podľa záznamov v kronike):

 • do roku 1951 - Štefan Kočiš
 • rok 1951 - p. Schellong (veľmi krátko)
 • školský rok 1951/1952 až 1963/1965 – Štefan Obišovský
 • školský rok 1965/1966 až 1973/1974 – Andrej Ľach
 • školský rok 1974/1975 – Ján Grund
 • školský rok 1975/1976 – Ján Terlecký
 • školský rok 1976/1977 až 1988/1989 – Ján Vasilčin
 • školský rok 1989/1990 až 1995/1996 – Mgr. Jozef Mikloš
 • školský rok 1996/1997 až 2006/2007 – Mgr. Jana Tarcalová
 • od školského roku 2007/2008 až dodnes – Mgr. Jana Lazurová

V škole pôsobili učiteľky – p. Molčanová, Eva Obišovská, Magda Hersteková, Terézia Ľachová, Mária Grundová, Katarína Barlogová.

Významné udalosti základnej školy: ·

 • v školskom roku 1965/1966 bol postavený plot okolo školy a zavedený vodovod do školy a školského bytu, ·
 • v školskom roku 1970/1971 sa začala budovať prístavba ku škole, ktorá bola dokončená a skolaudovaná v školskom roku 1972/1973, zároveň bolo v škole urobené ústredné kúrenie, ·
 • od školského roku 1975/1976 sa už v škole nevyučovali žiaci 5. ročníka, Pretože 5. ročník bol presunutý do ZDŠ Raslavice a odvtedy sa škola v Bartošovciach stala dvojtriednou, ·
 • rok 1986 – úprava riaditeľského bytu na účely MŠ, · školský rok 1993/1994 – zavedenie plynu do školy, ·
 • školský rok 2001/2002 – výmena okien v školskej jedálni, nové dlažby na chodbách a na schodišti, oprava a vymaľovanie cvičebne (náhrady telocvične) a kuchynky, ·
 • od 28.6.2002 je zriaďovateľom školy Obec Bartošovce a štatutárnym zástupcom starosta obce, ·
 • existencia ŠKD v škole: od roku 1990 do roku 1993 pod názvom Školská družina, opäť bol obnovený v školskom roku 2003/2004 pod názvom Školský klub detí, ·
 • v školskom roku 2003/2004 bola v škole zriadená počítačová trieda, · školský rok 2004/2005 – rekonštrukcia kúrenia, samostatné kúrenie pre školu, ·
 • školský rok 2007/2008 – výmena okien v triede na prízemí a v riaditeľni, výmena PVC krytiny v triede na poschodí, zakúpenie nových lavíc a stoličiek v triede na poschodí a katedier so stoličkami pre učiteľov v oboch triedach, ·
 • školský rok 2008/2009 – výmena okien v triede na poschodí a na chodbe, ·
 • školský rok 2009/2010 – zakúpenie nových lavíc a stoličiek do triedy na prízemí, rekonštrukcia počítačovej triedy a je rozšírenie o ďalších 5 počítačových zostáv.

Súčasnosť v ZŠ Bartošovce:

V školskom roku 2010/2011 navštevovalo školu 28 žiakov v dvoch triedach. Prváci a tretiaci sa učili v I. triede a ich triednou učiteľkou bola Mgr. Jana Lazurová, ktorá je zároveň aj riaditeľkou školy, v II. triede sa učili druháci a štvrtáci a ich triednou učiteľkou bola Mgr. Miroslava Kleknerová. V tomto školskom roku nám odchádza 8 štvrtákov a v budúcom školskom roku 2011/2012 začne chodiť do školy 7 zapísaných prvákov. Pri škole existuje Školský klub detí, ktorý sa stará o popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov. Jeho činnosť bola obnovená od školského roku 2003/2004. V súčasnosti je vychovávateľkou Bc. Katarína Lenártová.
Okrem ŠKD mohli žiaci v školskom roku 2010/2011 navštevovať aj štyri záujmové krúžky – počítačový, krúžok šikovných rúk, krúžok anglického jazyka, krúžok tvorivého čítania. Počas školského roka sa žiaci školy zúčastňovali rôznych súťaží, ktoré sú organizované obvodovou školou v Hertníku, CVČ v Bardejove a inými organizáciami, kde žiaci získavajú rôzne ocenenia. Boli to súťaže rôzneho druhu – matematické, vedomostné, športové, výtvarné, recitátorské a pod.
Každoročne, teda aj v uplynulom školskom roku sme zorganizovali zber papiera. Takto získané finančné prostriedky využívame na zakúpenie odmien pre žiakov, ktorí počas školského roka úspešne reprezentujú našu školu na rôznych súťažiach. Počas školského roka vedenie školy v spolupráci s ostatnými pedagógmi zorganizovalo množstvo zaujímavých akcií, ktoré spestrili život žiakov v škole napr. návšteva DJZ a Planetária v Prešove, Karneval, školský výlet, spoločné MDD s obvodovými školami, Deň zdravej výživy, a asi najzaujímavejšia pre žiakov bola „Noc pokladov“, kedy žiaci spolu so svojimi učiteľkami a vychovávateľkou strávili noc v škole.

Škola veľmi úzko spolupracuje s tunajšou materskou školou, organizujú spoločné podujatia. Tak isto veľmi úzko spolupracuje škola s obvodovými školami v Osikove, vo Fričkovciach a v Hertníku pri organizovaní spoločných akcií rôzneho druhu. Svoju šikovnosť žiaci niekoľkokrát ročne ukážu pri prezentácii pripravených programov v rámci obce a to pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Dňa matiek, príchodu Vianoc a pod.
Škola spolupracuje aj s miestnymi organizáciami, napr. Slovenský Červený kríž, Klub darcov krvi, Telovýchovná jednota a pod.