Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktuality | Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení občania,

dňa 12.02.2021 (piatok) o 18:00 hod. ,

sa v zasadacej miestnosti obecného úradu uskutoční

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bartošovce.


Program :

1.   Otvorenie

2.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

4.   Prevod pozemkov z vlastníctva obce za účelom vysporiadania štátnej
      cesty Bartošovce - Osikov č. III/3524.

5.   Návrh na spolufinancovanie projektu MAS cez projekt IROP,
       „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Bartošovce“
       – rekonštrukcia chodníka  v časti  Hôrka

6.   Návrh VZN o zápise žiakov do 1. ročníka pre školský rok  2021/22

7.   Rôzne

8.   Diskusia

9.   Záver

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa zasadnutie uskutoční bez účasti verejnosti.

Zoznam aktualít