Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Urbarialisti

Urbarialisti obce Bartošovce, pozemkové spoločenstvo, 086 42  Bartošovce

POZVÁNKA

Výbor pozemkového spoločenstva Urbarialistov obce Bartošovce, Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov Urbarialistov obce Bartošovce, ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2015 (sobota) o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu v Bartošovciach s týmto programom:

1. Otvorenie /kontrola uznášania schopnosti Zhromaždenia/
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola prijatých opatrení zo Zhromaždenia z roku 2014
4. Správa o plnení výrobných úloh a výsledkoch hospodárenia za rok 2014
5. Správa Dozornej rady za rok 2014
6. Návrh hospodárskeho a výrobného plánu na rok 2015
7. Rôzne a diskusia
8. Návrh uznesenia
9. Ukončenie

V prípade, že sa registrovaný vlastník spoločenstva Valného zhromaždenia nemôže zúčastniť, môže vyslať za seba splnomocneného zástupcu.

      Ing. Marián Zeleniak
predseda poz. spoločenstva

SPLNOMOCNENIE

Ja.................................................................................... týmto  splnomocňujem ........................................................................................,

aby  ma  zastupoval  na  Valnom zhromaždení dňa 23.5.2015.

...............................................
               podpis