Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Súčasnosť

           

  V roku 2014 sú v pláne obnovy obce a obecných budov tieto akcie :

- vymaľovanie triedy v MŠ - zrealizované
- výmena opony v sále kultúrneho domu - zrealizované
- vymaľovanie zasadačky a položenie laminátovej podlahy v zasadačke OcÚ - zrealizované
- vymaľovanie miestnosti bývalého kaderníctva - zrealizované
- výmena troch kusov radiátorov v ZŠ - havária - zrealizované
- výmena časti žľabov na budove ZŠ a na budove MŠ - zrealizované
- výmena 4 ks okien na prízemí ZŠ a výmena vchodových dverí - zrealizované
- výmena štyroch okien a vchodových dverí dverí v ZŠ - zrealizované
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ - zrealizované
- nainštalovanie odsávania v kuchyni saly KSB - zrealizované
- výstavba chodníka od ZŠ približne po č.d. 8 - Územné konanie - zrealizované - stavebné povolenie - v realizácií
- zateplenie MŠ a výmena zostávajúcich nevymenených okien - stavebné povolenie - podaná žiadosť o dotáciu
- oprava priepustu na Stavku a priekopy okolo panelovej cesty na Stavku -  zrealizované
- príprava projektovej dokumentácie na výstavbu multifunkčného ihriska a jeho výstavby
- podpora spoločenských organizácií, Tj Čerhov Bartošovce, kosenie ihriska a celého areálu, kosenie cintorína a verejných priestranstiev

Kultúrne a spoločenské akcie v roku 2014
- Stolno tenisový trojkráľový turnaj - zrealizované
- Program k fašiangom a obecná zabíjačka - zrealizované
- Uvítanie detí do života za rok 2013 - zrealizované - príspevok pre dieťa vo výške 100 Eur
- Deň matiek 2. májová nedeľa - zrealizované
- Deň detí v Kľušove pre deti z MŠ a ZŠ - zrealizované
- Výlet pre občanov obce Bartošovce - Krakov Poľsko - zrealizované
- Slávnosti bartošovskej kotliny 24.08.2014 - zrealizované
- Kandráčovci - 05.10.2014 o 15:00 hod. - zrealizované
-  stretnutie s dôchodcami s odmeňovaním  jubilantov 60,70,75,80,85,90,91,92,93,..... zrealizované.
- vianočná akadémia
- silvestrovská kapustnica

Uskutočnené akcie v rámci obnovy obce a kultúrne podujatia v obci 2013

- odkúpenie pozemku od Rímsko-katolíckej cirkvi farnosť Hertník, filiálka Bartošovce - Koscelná
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci aj časti Podstavenec
- oprava cesty od OcÚ po č.d. 154
- vymaľovanie oplotenia cintorína
- výstavba chodníka Koscelná s osvetlením a úpravou okolitého terénu
- oprava kanalizácie pred OcÚ - prepojenie kanalizácie  - likvidácia žumpy
- výstavba kanalizácie vetva C1 - od OcÚ po č.d. 157
- namontovanie snehových zábran na budovu ZŠ a KSB
- v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom vyčistenie prepážky na potoku Pastevník a oprava múra prepážky
- v rámci protipovodňových opatrení čistenie koryta potoka a špárovanie dlažby
- oprava výtlkov na miestných komunikáciách obce a časti Podstavenec a položenie nového asfaltového koberca okolo družstva v dĺžke cca   100 m
- položenie nového asfaltového koberca v dĺžke 560 m medzi obcami Janovce a Bartošovce ( po opätovných žiadostiach na opravu cesty na   VUC   Prešov a Správu a údržbu ciest Bardejov )
- výmena radiátorov v administratívnej časti budovy KSB a v priestoroch bývalého kaderníctva, krajčírstva a urbariátu
- obec podporovala spoločenské organizácie a TJ Čerhov Bartošovce
- obec zabezpečovala údržbu a kosenie areálu ihriska, cintorína,  potokov a časti verejných priestranstiev
- úprava koryta potoka Sekčov v časti Bartošovce Podstavenec

kultúrne a spoločenské podujatia

- stolnotenisový trojkráľový turnaj
- uvítanie detí do života - príspevok pre novonarodené dieťa vo výške 100 Eur
- deň matiek
- deň detí v Kľušove
- výlet pre občanov obce - Zakopané Poľsko
- slávnosti bartošovskej kotliny
- stretnutie s dôchodcami a odmeňovanie jubilantov 70,75,80,85,90,91, 92,....
- vianočná akadémia
- silvestrovská kapustnica

Vianočná akadémia
18.12.2011
Dňa 18.12.2011 sa uskutočnila Vianočná akadémia pri príležitosti blížiacich sa Vianoc. Vystúpili na nej žiaci Základnej školy a Materskej školy. Svojim nádherným pásmom piesni a zvykov nám už týždeň pre Vianocami navodili sviatočnú atmosféru. Za ich nadšené výkony ich obecenstvo odmenilo veľkým potleskom
Stretnutie s dôchodcami
23.10.2011
Dňa 23.10.2011 sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  Nazačiatku s príhovorom vystúpil starosta obce a potom už nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpili deti z MŠ, ZŠ, súbor Bartošovčan a Bartošovske paropci a dzifčata. Uctili sme si aj jubilujúcich občanov a to 70,75,80,85,90,91,92 a 93 ročných. Títo dostali finančnú pozornosť a kvet a zapísali sa do pamätnej knihy obce. Po oficialnej časti nasledovala večera a posedenie pri vínku spojené s tancovačkou. Niektorí starší zahanbili na tanečnom parkete aj nás mladších. Dôchodcov zabávala aj ľudová hudba Bartošovskych paropkoch a dzifčat, ktorá zahrala aj pesničky podľa výberu pomedzi stoly. Verím, že to bola vydarená akcia a všetci odišli domov spokojný a obohatení kultúrnym zážitkom
Trojkráľový stolnotenisový turnaj
Dňa 6.1.2011 sa v sále kultúrneho domu v Bartošovciach uskutočnil 4. ročník stolnotenisového turnaja v štyroch kategóriách: žiaci, dorast, ženy a muži.
Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: žiaci – Martin Šoltýs, dorast: Jozef Majirský, ženy – Samuela Macejová a v kategórií mužov sa víťazom stal Ing. Marián Jendrej. Turnaja sa zúčastnilo viac ako 46 súťažiacich všetko občania obce. Bolo pre nich pripravené občerstvenie a víťazi okrem ceny obdržali aj pohár. Vecnou cenou boli ocenené aj druhé a tretie miesta.  Hralo sa na štyroch stoloch a turnaj trval viac ako 5 hodín. Všetci, mladí aj starší, si do chutí užili športu, pretože každý súťažiaci odohral minimálne 6 zápasov.
Tešíme sa na ďalší už piaty  ročník stolnotenisového turnaja na budúci rok


starosta obce

Uvítanie novorodených detí
Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším  pokladom,  a najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším  kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.
V nedeľu 08. marca 2011 sme privítali v obci Bartošovce našich najmenších občanov narodených v roku 2010 :
Daniela Lazúra, Adelu a Olivera Kutných, Dávida Šinaľa, Daniela Šimca a Alexis Kaminskú
Po úvode a privítaní, slávnostný príhovor predniesol starosta obce Ing. Štefan Šinaľ.
Rodičia sa zapísali do kroniky obce, a bola im odovzdaná finančná  hotovosť vo výške 100 Eur na dieťa a  pamätná plaketa. Nasledovalo občerstvenie a posedenie pri dobrom vínku
Na záver starosta obce v mene obecného zastupiteľstva im poprial, aby rozkvitali zdravím, múdrosťou, láskou a šťastím, aby raz keď príde čas sa mohli bez obáv pustiť na vlastné krídla a po celý život prinášali svojim rodičom lásku, pohodu a veľa slnečných dní.
starosta obce

Deň matiek 22.05.2011
k sviatku matiek si naše deti z MŠ a ZŠ pripravili nádherné pásma piesni a scénok, aby sa aj takto poďakovali svojím mamičkám. Kultúrny program prišli spestriť aj Bartošovske dzifčata a paropci pásmom piesní a tancov a DFS Bartošovčan nám zaspievala niekoško nádherných piesni. Oživením programu určite bola aj ženská spevácka skupina zo Stebníka. Po kultúrnom programe nasledovalo posedenie pri dobrom guláši pre mamičky a učinkujúcich.
starosta  obce

Výlet Bojnice
09.07.2011 sa uskutočnil výlet do Bojníc. Aj napriek skorému rannému vstávaniu to mnohých neodradilo a výletu sa zúčastnilo 45 ľudí. Navštívili sme Bojnicky zámok, ktorého prehliadka trvala zhruba 75 minút a 5 hodín bolo vyhradených pre návštebu ZOO. Výletu sa zúčastnili deti, dospelí ale aj dôchodcovia. Účastnici výletu si domov odniesli   nezabudnuteľné zážitky a strávili sobotňajší deň oddychom a načerpaním nových síl